تأثیر اجرای طرح مشاوره و راهنمایی تحصیلی توسط استاد راهنما بر میزان اضطراب دانشجویان کارشناسی پرستاری

تأثیر اجرای طرح مشاوره و راهنمایی تحصیلی توسط استاد راهنما بر میزان اضطراب دانشجویان کارشناسی پرستاری
نویسندگان: راضیه امینی *، مینا جوزی ، مریم مقیمیان ، پروانه خراسانی
* – ، R_amini@pnu.iaun.ac.ir
نوع مطالعه: پژوهشی-کمی | موضوع مقاله: تخصصی | دریافت: ۱۳۹۲/۸/۱۴ – پذیرش: ۱۳۹۲/۱۰/۱ – انتشار: ۱۳۹۲/۱۰/۱

چکیده مقاله:

مقدمه:

تحصیل در سطوح دانشگاهی با توجه به تفاوت در ماهیت آموزشی و تغییر در نقش افراد از دانش‌آموزی به دانشجویی همواره می‌تواند با خطرات و آسیب‌های روانی همچون اضطراب همراه باشد. درگیر شدن اساتید در امور تحصیلی و روانی دانشجویان می‌تواند راهکاری مناسب جهت یافتن پتانسیل‌ها در دانشگاه و همچنین کشف زودرس مشکلات دانشجویی و خنثی نمودن آن‌ها قبل از آن که به یک معضل عمومی تبدیل گردند، شود.

روش: این مطالعه از نوع نیمه تجربی با هدف تعیین تأثیر اجرای طرح مشاوره و راهنمایی تحصیلی توسط استاد راهنما بر اضطراب دانشجویان به صورت دو گروهی و قبل و بعد از مداخله انجام گردید. ابتدا به کمک پرسشنامه استاندارد کتل سطح اضطراب دانشجویان اندازه‌گیری و سپس برنامه مشاوره و راهنمایی توسط اساتید راهنما برای گروه آزمون اجرا گردید. سپس مجدداً سطح اضطراب در هر دو گروه (کنترل و آزمون) اندازه‌گیری گردید.

یافته‌ها:

گروه‌های مورد مطالعه از نظر اطلاعات دموگرافیک با یکدیگر همگون بودند. آزمون t مستقل نشان داد که بین میانگین اضطراب دانشجویان قبل از مداخله در دو گروه تفاوت معنادار وجود ندارد (۵۶/۰=p). همچنین آزمون t مستقل نشان می‌دهد که بین میانگین اضطراب دانشجویان بعد از مداخله در دو گروه تفاوت معنادار وجود دارد (۰۰۱/۰=p).

نتیجه‌گیری:

یافته‌های پژوهش صورت گرفته حاکی از آن است که راهنمایی تحصیلی منجر به اتصال محکم بین دانشجو و استاد و در نتیجه کمک به حل مشکلات احتمالی موجود در برنامه‌های آموزشی و جلوگیری از اتلاف زمان و رفع نواقص موجود در برنامه‌ها خواهد گردید.
واژه‌های کلیدی: اضطراب، مشاوره تحصیلی، دانشجویان پرستاری،

 

mg6937_l

mi-logo

  Copy (7) of Download-Buttons-PSD-Pack

متن کامل [PDF 673 kb]

 

Amini R, Jouzi M, Moghimian M, Khorasani P. Effect of the educational counseling program by the supervisor on the level of anxiety in bachelor degree nursing students. 3 JNE. 2013; 2 (2) :1-9
URL http://www.jne.ir/browse.php?a_code=A-10-1-8&slc_lang=fa&sid=1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *