تدوین پیش‌نویس سند ملی کاهش گسست تئوری و عمل در پرستاری ایران

تدوین پیش‌نویس سند ملی کاهش گسست تئوری و عمل در پرستاری ایران

نویسندگان: رضا ضیغمی *، علیرضا سعادت جو ۲، پروانه خراسانی ۳، شهلا افشانی ۴، شیده گنجه‌ای ۵، هانیه جعفریان ۶، ندا صالحی ۷ ، مریم امینی ۸

چکیده:
مقدمه:
گسست تئوری- عمل یا فاصله آموزش و خدمات بالینی یکی از اساسی ترین چالش ها و مهم ترین مسایل پرستاری در عصر حاضر و از مشکلات اساسی سیستم بهداشت و درمان کشور ایران می باشد. هدف این مطالعه تدوین پیش نویس سند کاهش گسست آموزش و خدمات بالینی می باشد.

روش: این مطالعه در سه گام طراحی و اجرا شد. در گام اول مرور منظم پیش بینی گردید و در گام دوم از تحلیل محتوای کیفی بهره گرفته شد و در سومین گام روش دلفی انجام شد.

یافته ها: پس از تجزیه و تحلیلی سندی با ۱۲ آیتم به عنوان پیش نویس تهیه و تدوین شد. این پیش نویس در سه بخش آموزشی، بالینی و ساختاری تدوین گردید.

نتیجه گیری: سند حاضر با بررسی موارد مربوط به آموزش، بالین و ساختاری مرتبط با کاهش گسست تئوری و بالین سعی کرده راهکارهایی ارایه نماید که کاملاً بومی و منطبق بر خواست و نیاز جامعه پرستاری ایران باشد. البته باید در نظر داشت این سند به قالب زمانی مکانی خاصی تعلق داشته و بی شک برای پویایی آن روزآمد شدن، عنصری کلیدی محسوب می شود.

کلیدواژگان:
آموزش، پرستاری، ایران، گسست نظری، عملی، پیوست،انطباق آموزش، خدمات پرستاری

Journal of Nursing Education , 2014(Issue 2)

Title:
Providing national draft on bridging education service gap in Iran

Author(s):
R Zeighami * , AR Saadatju , P Khorasani , S Afshani , S Ganjehe , H Jafarian , N Salehi , M Amini

Paper language: Persian

Abstract:
Introduction: Theory-practice gap or education-service gap is one of the most important challenges and important issues in today’s nursing care which is an important issue in Iran health care system. In this study we aimed at providing national draft on bridging the theory-practice gap of nursing care in Iran.

Method: We designed the study in three phases. In the first phase, a systematic review was done. In the second phase, a qualitative content analysis was conducted and in the last phase, we conducted a study using Delphi method.

Results: After analyzing the data, we prepared a draft with 12 documents in three structural, educational and clinical sections.

Conclusion: After examining structural, educational and clinical components; this draft tried to provide an internalization strategy on nursing needs in Iran. Evidently, the draft belongs to specific period; hence, continuous updating of the draft is a significant key to its dynamics.

Keywords:
Education, nursing, Iran, theory, practice gap, education, service bridging

* استادیار، دکترای تخصصی آموزش پرستاری ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین – گروه روان‌پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، عضو انجمن علمی پرستاری، قزوین، ایران ، behsare@gmail.com
۲- گروه پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی، بیرجند، ایران ،
۳- دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ‌ایران ،
۴- کارشناس مسؤول امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران ،
۵- دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ‌ایران ،
۶- بیمارستان ۱۵ خرداد، تهران، ایران ،
۷- بیمارستان هاشمی نژاد تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران،‌ ایران ،
۸- بیمارستان قدس، قزوین، ایران ،
نوع مطالعه: پژوهشی-کمی | موضوع مقاله: تخصصی | دریافت: ۱۳۹۳/۴/۱۵ – پذیرش: ۱۳۹۳/۴/۱۷ – انتشار: ۱۳۹۳/۴/۱۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *