تاثیر اجرای طرح مشاوره و راهنمایی تحصیلی توسط استاد راهنما بر میزان اضطراب دانشجویان کارشناسی پرستاری

عنوان نشریه:   آموزش پرستاری :   تابستان ۱۳۹۲ , دوره  ۲ , شماره  ۲ (پیاپی ۴) ; از صفحه ۱ تا صفحه ۹ .

عنوان مقاله:  تاثیر اجرای طرح مشاوره و راهنمایی تحصیلی توسط استاد راهنما بر میزان اضطراب دانشجویان کارشناسی پرستاری

نویسندگان:  امینی راضیه*, جوزی مینا, مقیمیان مریم, خراسانی پروانه

* گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران

چکیده:

مقدمه:
تحصیل در سطوح دانشگاهی با توجه به تفاوت در ماهیت آموزشی و تغییر در نقش افراد از دانش آموزی به دانشجویی همواره می تواند با خطرات و آسیب های روانی همچون اضطراب همراه باشد. درگیر شدن اساتید در امور تحصیلی و روانی دانشجویان می تواند راهکاری مناسب جهت یافتن پتانسیل ها در دانشگاه و همچنین کشف زودرس مشکلات دانشجویی و خنثی نمودن آنها قبل از آن که به یک معضل عمومی تبدیل گردند، شود.

روش:
این مطالعه از نوع نیمه تجربی با هدف تعیین تاثیر اجرای طرح مشاوره و راهنمایی تحصیلی توسط استاد راهنما بر اضطراب دانشجویان به صورت دو گروهی و قبل و بعد از مداخله انجام گردید. ابتدا به کمک پرسشنامه استاندارد کتل سطح اضطراب دانشجویان اندازه گیری و سپس برنامه مشاوره و راهنمایی توسط اساتید راهنما برای گروه آزمون اجرا گردید. سپس مجددا سطح اضطراب در هر دو گروه (کنترل و آزمون) اندازه گیری گردید.

یافته ها:
گروه های مورد مطالعه از نظر اطلاعات دموگرافیک با یکدیگر همگون بودند. آزمون t مستقل نشان داد که بین میانگین اضطراب دانشجویان قبل از مداخله در دو گروه تفاوت معنادار وجود ندارد (p=0.56). همچنین آزمون t مستقل نشان می دهد که بین میانگین اضطراب دانشجویان بعد از مداخله در دو گروه تفاوت معنادار وجود دارد (p=0.001).

نتیجه گیری:
یافته های پژوهش صورت گرفته حاکی از آن است که راهنمایی تحصیلی منجر به اتصال محکم بین دانشجو و استاد و در نتیجه کمک به حل مشکلات احتمالی موجود در برنامه های آموزشی و جلوگیری از اتلاف زمان و رفع نواقص موجود در برنامه ها خواهد گردید.
کلید واژه:
اضطراب، مشاوره تحصیلی، دانشجویان پرستاری

 

 

paygah

 

Copy (4) of Download-Buttons-PSD-Pack

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *