تشکیل جلسات راهبردی گسترش نقش آموزشی پرستاران و کارکنان تیم سلامت در سطح معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برگزاری سومین کمیته راهبردی آموزش همگانی وبیماران معاونت درمان ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ – ۰۸:۱۹ سومین کمیته راهبردی آموزش همگانی وبیماران روز دوشنبه مورخ ۹۵/۵/۴ در سالن

ادامه