چالشهای استقرار هیات علمی پرستاری مستقر در بالین: تحلیل محتوای کیفی نظرات اساتید و مدیران مربوطه دکتر پروانه خراسانی، دکتر نصراله  علیمحمدی، دکتر علیرضا   ایرج پور، دکتر عاطفه افشاری(اعضای شکه ملی و کارگروه توسعه علوم پرستاری ) Implementing clinical-residents or clinical nursing faculty members in Iran- Challenges: A qualitative content analysis

چکیده مقالات  دومین کنگره واکاوی آموزش پرستاری –دانشگاه علوم پزشکی ایران ۲۳تا ۲۵ آبان۱۳۹۶ پانل گزارش کارگروه توسعه علوم پرستاری: ماموریت توسعه علوم پرستاری

ادامه