پروژه گسترش نقش آموزشی پرستار

رسالت و آرمان ما در طی برنامه این است که با اتکال به قدرت لایزال پروردگار و با اراده، همت و تلاش گروهی مسؤولان و پرستاران در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

ادامه