برگزاری جلسات آموزشی مدون برای بیماران مبتلا به دیابت

برگزاری جلسات آموزشی مدون برای بیماران مبتلا به دیابت و همراهان ایشان توسط کارشناس پرستار آموزش دیابت

ادامه