بهداشت حرفه ای ، گامی به سوی زندگی سالم

۲۸ آوریل هر سال ( که امسال با ۸ اردیبهشت ماه مصادف شده) توسط سازمان بین المللی کار به عنوان روز جهانی ایمنی ، بهداشت حرفه ای و سلامت شغلی نام گذاری شده است.

ادامه