تاثیر اجرای طرح مشاوره و راهنمایی تحصیلی توسط استاد راهنما بر میزان اضطراب دانشجویان کارشناسی پرستاری

تحصیل در سطوح دانشگاهی با توجه به تفاوت در ماهیت آموزشی و تغییر در نقش افراد از دانش آموزی به دانشجویی همواره می تواند با خطرات و آسیب های روانی همچون اضطراب همراه باشد

ادامه