برنامه ریزی و روش های آموزش به بیمار

مهناز طباخان اصفهانی کارشناس پرستاری مسئول واحد آموزش به بیمار تاریخچه آموزش به بیمار آموزش به بیمار، از نظر تئوری وعملی، به طور عمده

ادامه

ارائه آموزش به بیمار و کاهش هزینه های درمان و مدت زمان بستری

یک کارشناس پرستاری در مورد لزوم آموزش به بیمار به خبرنگار شهد شفا، گفت: اکثر بیماران از نحوه مراقبت از خود آگاهی نداشته و پرستار باید مسائلی را آموزش دهد که بیمار و خانواده به آموختن آن نیاز دارد.

ادامه