ارائه آموزش به بیمار و کاهش هزینه های درمان و مدت زمان بستری

یک کارشناس پرستاری در مورد لزوم آموزش به بیمار به خبرنگار شهد شفا، گفت: اکثر بیماران از نحوه مراقبت از خود آگاهی نداشته و پرستار باید مسائلی را آموزش دهد که بیمار و خانواده به آموختن آن نیاز دارد.

ادامه